Beleidsplan

BeleidStrategische visie Pluspunt 2016-2018 in speerpunten

  • Pluspunt beweegt proactief mee met de ontwikkelingen in het sociaal domein en levert een actieve bijdrage aan de visie die binnen de gemeente Leiderdorp wordt ontwikkeld over de rol en vorm van welzijn binnen de gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat het niet gaat om de welzijnsorganisaties, maar om het organiseren van welzijn.
  • De focus van Pluspunt ligt op de preventieve- en signalerende rol van welzijn. Pluspunt blijft zich met name richten op het bieden van collectieve- en algemene voorzieningen en heeft niet de ambitie om maatwerk voorzieningen te gaan bieden. Pluspunt kan en wil waar dit zinvol is binnen bijvoorbeeld projecten wel vanuit de eigen expertise samenwerken binnen maatwerk voorzieningen.
  • Pluspunt streeft ernaar om, vanuit de overtuiging dat het vormen van een brede welzijnsorganisatie goed is voor Leiderdorp en vooruitlopend op de toekomst, waar dit zinvol, is, samen met SCw een aantal brede welzijnsprojecten op te zetten.
  • Pluspunt is er voor iedereen, maar wil er nadrukkelijk zijn voor de kwetsbare inwoners van Leiderdorp.
  • Pluspunt wil de samenwerkingsrelatie met andere maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, sport, cultuur) en de gemeente verbeteren met als doel het creëren van win/win situaties voor de inwoners van Leiderdorp, de organisaties en de gemeente.
  • Pluspunt werkt aan de inclusieve samenleving door meedoen daarin makkelijker te maken. Dit doet Pluspunt onder andere door laagdrempelige ontmoetingspunten te creëren / faciliteren, het verbeteren van het bereik van kwetsbare inwoners van Leiderdorp, mee te werken aan de invulling van de tegenprestatie en het aanbieden van een grote diversiteit aan mogelijkheden van vrijwilligerswerk (vrijwillig wat kan, professioneel wat moet).
  • Pluspunt bevordert de eigen kracht en buurtkracht, onder andere door het ondersteunen van burgerinitiatieven, het bevorderen van de zelf- en samenredzaamheid en het bevorderen van de sociale cohesie.
  • Pluspunt is zichtbaar en laagdrempelig (werken in de wijk en inspelen op specifieke behoeften vanuit die wijk).
  • Pluspunt is actief op het gebied van gezondheidsbevordering door het voorkomen van eenzaamheid / depressie en het bieden van beweging aan kwetsbare groepen.
  • Pluspunt werkt aan kwaliteit door vraaggericht te werken, inzicht te geven in de maatschappelijke meerwaarde en het maatschappelijk effect en door kosteneffectief te werken. Waar noodzakelijk wordt gewerkt op basis van werkprocedures en richtlijnen.

Vastgesteld bestuursvergadering 10 oktober 2016